Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij het aanvragen van informatie via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Gastromice. Gastromice is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Gastromice houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Gastromice verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij informatie aanvraagt ten aanzien van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

Contactformulier

Als je contact opneemt d.m.v. ons contactformulier, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam
Adresgegevens (voor zover van toepassing) Contactgegevens Opmerkingen

Gasttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je ingevuld hebt op onze website, gebruikt worden voor bijvoorbeeld gasttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Gastromice (gasttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij het invullen van het contactformulier.

Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws en nieuwe cateringpartner updates (e-mail). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van je gegevens op onze website in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

Naam
Contactgegevens (email, telefoon)

Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Gastromice maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende technische gegevens:

Locatiegegevens (algemeen, niet specifiek) IP-adres of app IDs
Internet connectie, browser en apparaat type Websitetaal

Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Gastromice (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Gastromice (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jouw herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gastromice.com. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Gastromice maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarnaast maakt Gastromice gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven.

Wanneer er op grond van deze automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit over jou is genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen met info@gastromice.com. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer je suggesties hebt ter verbetering van deze processen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Gastromice zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Gastromice verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het invullen van je gegevens op onze website. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou te woord kunnen staan met vragen. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back- ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met cateringpartners

Gastromice verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en [telefoonnummer,] aan het door jou geselecteerde catering partner, zodat het Gastromice jouw vraag door de geselecteerde catering partner beantwoord kan worden. Jij bent direct gast van de catering partner en de catering partner draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de cateringpartner met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met de catering partner contact opnemen.

Delen met anderen (niet zijnde catering partners)

Gastromice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld: Software providers
Implementatie partners
Gasttevredenheidsonderzoeksbureaus

Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Indien je hebt gekozen voor ons Gepersonaliseerde Cookiepakket, kunnen we je persoonsgegevens in gepseudonimiseerde vorm delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om “Custom Audiences” te creëren. Op basis van deze Customer Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien. Je kan Je altijd afmelden voor deze advertenties door over te schakelen naar ons Essentiële Cookiepakket.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastromice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Gastromice selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@gastromice.com. Gastromice zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Gastromice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@gastromice.com.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging: Sydneystraat 49

3047 BP Rotterdam

Email: info@gastrohome.com Kvk: 78167183